Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

amintiri temporale din faptul serii

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite mâine

CATISMA A DOUĂZECEA

PSAMUL 143

Un psalm al lui David împotriva lui Goliat.

 

1. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la luptă şi degetele mele la război.

2. Mila mea şi scăparea mea, sprijinitorul meu şi izbăvitorul meu, apărătorul meu, şi în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine.

3. Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că-l socoteşti pe el?

4. Omul cu deşertăciunea se aseamănă; zilele lui ca umbra trec.

5. Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară, atinge-te de munţi, şi fă-i să fumege.

6. Cu fulger fulgeră-i şi-i risipeşte! Trimite săgeţile Tale şi tulbură-i!

7. Trimite mâna Ta dintru înălţime; scoate-mă şi mă izbăveşte de ape multe, din mâna străinilor,

8. A căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii.

9. Dumnezeule, cântare nouă îţi voi cânta Ţie; în psaltire cu zece strune îţi voi cânta Ţie.

10. Celui ce dai mântuire împăraţilor, Celui ce izbăveşte pe David, robul Tău, din robia cumplită.

11. Izbăveşte-mă şi mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii,

12. Ai căror fii sunt ca nişte odrasle tinere crescute în tinereţile lor; fiicele lor înfrumuseţate şi împodobite ca chipurile templulul.

13. Cămările lor pline, vărsându-se din una în alta. Oile lor cu mulţi miei, umplând drumurile când ies;

14. Boii lor sunt graşi. Nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în uliţele lor.

15. Au fericit pe poporul care are aceste bunătăţi. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său.

PSAMUL 144

Un psalm de laudă al lui David.

 

1. Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului.

2. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

3. Mare este Domnul şi lăudat foarte şi măreţia Lui nu are sfârşit.

4. Neam şi neam vor lăuda lucrurile Tale şi puterea Ta o vor vesti.

5. Măreţia slavei sfinţeniei Tale vor grăi şi minunile Tale vor istorisi.

6. Şi puterea lucrurilor Tale înfricoşătoare vor spune şi slava Ta vor istorisi.

7. Pomenirea mulţimii bunătăţii Tale vor vesti şi de dreptatea Ta se vor bucura.

8. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung răbdător şi mult-milostiv.

9. Bun este Domnul cu toţi şi îndurările Lui peste toate lucrurile Lui.

10. Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale şi cuvioşii Tăi să Te binecuvânteze.

11. Slava împărăţiei Tale vor spune şi de puterea Ta vor grăi.

12. Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta şi slava măreţiei împărăţiei Tale.

13. Împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios este Domnul în cuvintele Sale şi cuvios în toate lucrurile Sale.

14. Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei gârboviţi.

15. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme.

16. Deschizi Tu mâna Ta şi de bunăvoinţă saturi pe toţi cei vii.

17. Drept este Domnul în toate căile Lui şi cuvios în toate lucrurile Lui.

18. Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cel ce-L cheamă pe El întru adevăr.

19. Voia celor ce se tem de El o va face şi rugăciunea lor o va auzi şi-i va mântui pe dânşii.

20. Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc pe El şi pe toţi păcătoşii îi va pierde.

21. Laudă Domnului va grăi gura mea şi să binecuvânteze tot trupul numele cel Sfânt al Lui, în veac şi în veacul veacului.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

PSAMUL 145

Un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia. Aliluia.

 

1. Laudă, suflete al meu, pe Domnul.

2. Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi.

3. Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire.

4. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor.

5. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui, în Domnul Dumnezeul lui,

6. Cel ce a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele din ele; Cel ce păzeşte adevărul în veac;

7. Cel ce face judecata celor năpăstuiţi; Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi;

8. Domnul îndreaptă pe cei gârboviţi; Domnul înţelepţeşte orbii; Domnul iubeşte pe cei drepţi;

9. Domnul păzeşte pe cei străini; pe orfani şi pe văduve va sprijini şi calea păcătoşilor o va pierde.

10. Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul Tău, Sioane, în neam şi în neam.

 

 

PSAMUL 146

Un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia. Aliluia.

 

1. Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută îi este cântarea.

2. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna pe cei risipiţi ai lui Israel;

3. Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi cu inima şi leagă rănile lor,

4. Cel ce numără mulţimea stelelor şi dă tuturor numele lor.

5, Mare este Domnul nostru şi mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar.

6. Domnul înalţă pe cei blânzi şi smereşte pe cei păcătoşi până la pământ.

7. Cântaţi Domnului cu cântare de laudă; cântaţi Dumnezeului nostru în alăută;

8. Celui ce îmbrăca cerul cu nori, Celui ce găteşte pămâmtului ploaie, Celui ce răsare în munţi iarba şi verdeaţa spre slujba oamenilor,

9. Celui ce dă animalelor hrana lor şi puilor de corb, care Îl cheamă pe El.

10. Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui.

11. Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui.

PSAMUL 147

Un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia. Aliluia.

 

1. Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul Tău, Sioane;

2. Că a întărit stâlpii porţilor tale, a binecuvântat pe fiii tăi, în tine.

3. Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat;

4. Cel ce trimite cuvântul Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui;

5. Cel ce dă zăpadă ca lâna; Cel ce presară negură ca cenuşa;

6. Cel ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi?

7. Va trimite cuvântul Lui şi le va topi; va sufla Duhul Lui şi vor curge apele.

8. Cel ce vesteşte cuvântul Său lui Iacob, îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel.

9. N-a făcut aşa oricărui neam şi judecăţile Sale nu le-a arătat lor.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

 

 

PSALMUL 148

Un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia. Aliluia.

 

1. Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte.

2. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui.

3. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina.

4. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri,

5. Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.

6. Pusu-le-a pe ele în veac şi în veacul veacului. Poruncă a pus şi nu o vor trece.

7. Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile;

8. Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui;

9. Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii;

10. Fiarele şi toate animalele cele ce se târăsc şi păsările cele zburătoare.

11. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului.

12. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii

13. Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Laudă Lui pe pământ şi în cer.

14. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

PSALMUL 149

Aliluia.

 

1. Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi.

2. Să se veselească Israil de Cel ce l-a făcut pe el, şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor.

3. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în Psaltire să-i cânte Lui.

4. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va izbăvi.

5. Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor.

6. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor.

7. Ca să facă izbândă între neamuri, mustrări între popoare.

8. Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier.

9. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

PSALMUL 150

Aliluia.

1. Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

2. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui.

3. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută,

4. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; lăudaţi-L pe El în strune şi în organe.

5. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare.

6. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


DUPĂ A DOUĂZECEA CATISMA

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

 

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Apoi troparele, glasul al 6-lea:

Plinirea tuturor bunătăţilor Tu eşti, Hristoase al meu; umple-mi de bucurie şi de veselie sufletul şi mă mântuieşte, ca un mult-milostiv.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

 

De am şi greşit, Dumnezeule, Mântuitorul meu, înaintea Ta dar alt Dumnezeu afară de Tine nu ştiu şi la milostivirea Ta nădăjduiesc. Primeşte-mă dar pe mine, cel ce mă întorc, Milostive Părinte şi Fiule Unule-Născut şi Duhule Sfânt, ca pe fiul cel pierdut şi mă mântuieşte!

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Altă scăpare şi sprijin tare afară de tine nu ştiu, stăpână! Deci, ca ceea ce ai îndrăzneală către Cel ce S-a născut din tine, ajută-mi şi mă miluieşte pe mine, robul tău!

 

Apoi,

Doamne miluieşte (de 40 de ori)

 

şi rugăciunea aceasta:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluieşte-mă pe mine păcătosul şi-mi iartă mie, nevrednicului robului Tău, câte Ţi-am greşit în toată vremea vieţii mele până acum şi orice am păcătuit ca un om, cu voie sau fără de voie, cu lucrul sau cu cuvântul, cu mintea sau cu gândul, din nesocotinţă sau din înfumurare, din multă trândăvie sau din lenevie; ori de m-am jurat pe numele Tău cel sfânt, ori de am jurat strâmb, ori de am hulit în gândul meu, ori de am ocărât pe cineva, ori de am năpăstuit, sau am întristat, sau am mâniat cu ceva, sau am furat, sau m-am desfrânat, sau am minţit, sau am mâncat pe ascuns, sau pe vreun prieten care a năzuit la mine l-am trecut cu vederea, sau pe vreun frate l-am necăjit şi l-am amărât, sau stând la rugăciune şi la cântare, mintea mea cea rea a alunecat spre răutăţi; sau m-am desfătat peste cuviinţă, sau am râs nebuneşte, sau am spus glume, sau m-am trufit, sau la măriri deşarte m-am gândit, sau la frumuseţe deşartă am privit şi m-am biruit de ea, sau am bârfit, sau m-am lenevit la rugăciune, sau porunca duhovnicului nu am păzit, sau vorbe deşarte am grăit, sau altceva rău am făcut, sau acestea toate şi mai mult decât acestea am făcut şi nu le mai ţin minte, miluieşte-mă, Doamne, şi mi le iartă toate, ca un bun şi de oameni iubitor, că în pace să adorm şi să dorm cântând, binecuvântând şi slăvindu-Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, Amin.


PSALMUL NECANONIC 151

Acest psalm este scris deosebi de David şi în afară de numărul psalmilor, când s-a bătut cu Goliat.

 

1. Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu.

2. Mâinile mele au făcut harfa şi degetele mele au intocmitt psaltirea.

3. Şi cine va vesti Domnului meu? Însuşi Domnul, Însuşi va auzi.

4. El a trimis pe îngerul Lui şi m-a luat de la oile tatălui meu şi m-a uns cu untdelemnul ungerii Lui.

5. Fraţii mei erau buni şi mari şi nu a binevoit întru dânşii Domnul.

6. Ieşit-am întru întâmpinarea celui de alt neam şi m-a blestemat cu idolii lui;

7. Iar eu, smulgându-i sabia, i-am tăiat capul şi am ridicat ocara de pe fiii lui Israel.

[pomelnic]

Vizualizări: 26

© 2018   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

Live Support