Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite astăzi

Zile de naştere sărbătorite mâine

CATISMA A UNSPREZECEA

PSAMUL 77

Un psalm al lui Asaf. Al înţelegerii.

 

1. Luaţi aminte, poporul meu, la legea mea, plecaţi urechile voastre spre graiurile gurii mele.

2. Deschide-voi în pilde gura mea, spune-voi cele ce au fost dintru început,

3. Câte am auzit şi am cunoscut şi câte părinţii noştri ne-au învăţat.

4. Nu s-au ascuns de la fiii lor, din neam în neam,

5. Vestind laudele Domnului şi puterile Lui şi minunile pe care le-a făcut.

6. Şi a ridicat mărturie în Iacob şi lege a pus în Israel.

7. Câte a poruncit părinţilor noştri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască neamul ce va să vină,

8. Fiii ce se vor naşte şi se vor ridica şi le vor vesti fiilor lor,

9. Ca să-şi pună în Dumnezeu nădejdea lor şi să nu uite binefacerile lui Dumnezeu şi poruncile Lui să le ţină,

10. Ca să nu fie ca părinţii lor neam îndărătnic şi răzvrătit,

11. Neam care nu şi-a îndreptat inima sa şi nu şi-a încredinţat lui Dumnezeu duhul său.

12. Fiii lui Efraim, arcaşi înarmaţi, întors-au spatele, în zi de război.

13. N-au păzit legământul lui Dumnezeu şi în legea Lui n-au vrut să umble.

14. Şi au uitat facerile Lui de bine, şi minunile Lui, pe care le-a arătat lor,

15. Minunile pe care le-a făcut înaintea părinţilor lor, în pământul Egiptului, în câmpia Taneos.

16. Despicat-a marea şi i-a trecut pe ei; stătut-au apele ca un zid;

17. Povăţuitu-i-a pe ei cu nor ziua, şi toată noaptea cu lumini de foc;

18. Despicat-a piatra în pustie şi i-a adăpat pe ei cu bogăţie de apă.

19. Scos-a apa din piatră şi au curs apele ca nişte râuri.

20. Dar ei încă au greşit înaintea Lui, amărât-au pe Cel Preaînalt, în loc fără de apă.

21. Şi au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor.

22. Şi au grăit împotriva lui Dumnezeu, şi au zis: „Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masa în pustie?”

23. – Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă –.

24. – „Oare, va putea da şi pâine, sau va putea întinde masa poporului său?”

25. Pentru aceasta a auzit Domnul şi S-a mâniat, şi foc s-a aprins peste Iacob şi mânie s-a suit peste Israel.

26. Căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvirea Lui.

27. Şi a poruncit norilor de deasupra şi uşile cerului le-a deschis

28. Şi a plouat peste ei mană de mâncare şi pâine cerească le-a dat lor.

29. Pâine îngerească a mâncat omul; bucate le-a trimis lor din destul.

30. Poruncit-a El, din cer, vânt dinspre răsărit şi a adus cu puterea Lui vânt dinspre miazăzi.

31. Şi a plouat peste ei, ca pulberea, cărnuri şi ca nisipul mării, păsări zburătoare.

32. Şi au căzut în mijlocul taberii lor, împrejurul corturilor lor.

33. Şi au mâncat şi s-au săturat foarte şi pofta lor şi-au împlinit-o.

34. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau şi mâncarea le era încă în gura lor,

35. Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei şi a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei aleşi ai lui Israel i-a doborât.

36. Cu toate acestea încă au mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Lui.

37. Şi s-au stins întru deşertăciune zilele lor şi anii lor degrab.

38. Când îi ucidea pe ei, îl căutau şi se întorceau şi reveneau la Dumnezeu.

39. Şi şi-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor şi Dumnezeul cel Preaînalt este izbăvitorul lor.

40. Dar L-au înşelat pe El, cu gura lor, şi cu limba lor L-au minţit.

41. În inima lor n-au fost drepţi cu El, nici n-au crezut în legământul Lui.

42. Iar El este îndurător, va curăţi păcatele şi nu-i va nimici;

43. Îşi va întoarce de multe ori mânia Lui şi nu va aprinde toată urgia Lui.

44. Şi-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece şi nu se mai întoarce.

45. De câte ori L-au amărât în pustie, L-au mâniat în pământ fără de apă?

46. Şi s-au întors şi au ispitit pe Dumnezeu şi pe Sfântul lui Israel L-au întărâtat.

47. Nu şi-au adus aminte de braţul Lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna asupritorului.

48. Că a făcut în Egipt semnele Lui şi minunile Lui în câmpia Taneos:

49. El a prefăcut în sânge râurile lor şi apele lor, ca să nu bea.

50. El a trimis asupra lor tăuni şi i-a mâncat pe ei; şi broaşte, şi i-a prăpădit pe ei.

51. Dat-a stricăciunii rodul lor şi ostenelile lor, lălcustelor.

52. Bătut-a cu grindină via lor şi duzii lor cu piatra.

53. Dat-a grindinii dobitoacele lor şi averea lor, focului.

54. Trimis-a asupra lor urgia mâniei Lui; mânie, urgie şi necaz trimis-a prin îngeri nimicitori.

55. Făcut-a cale mâniei Lui; n-a cruţat de moarte sufletele lor şi dobitoacele lor morţii le-a dat.

56. Lovit-a pe toţi cei întâi-născuţi din Egipt, pârga ostenelilor lor, în locaşurile lui Ham.

57. Ridicat-a ca pe nişte oi pe poporul Său şi l-a dus pe el, că pe o turmă, în pustie.

58. Povăţuitu-i-a pe ei cu nădejde şi nu s-au înfricoşat şi pe vrăjmaşii lor i-a acoperit marea.

59. Dusu-i-a pe ei la hotarul sfinţeniei Lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta Lui.

60. Izgonit-a dinaintea lor neamuri şi le-a dat lor prin sorţi pământul de moştenire.

61. Şi a aşezat în corturile lor seminţiile lui Israel.

62. Dar ei au ispitit şi au amărât pe Dumnezeul cel Preaînalt şi poruncile Lui nu le-a păzit.

63. Şi s-au întors şi au călcat legământul ca şi părinţii lor, întorsu-s-au ca un arc strâmb.

64. Şi L-au mâniat pe El cu înălţimile lor, şi cu idolii lor L-au întărâtat pe El.

65. Auzit-a Dumnezeu şi s-a mâniat şi a urgisit foarte pe Israel.

66. A lepădat cortul Său din Silo, locaşul Lui, în care a locuit printre oameni.

67. Şi a robit tăria lor şi frumuseţea lor a dat-o în mâinile vrăjmaşului.

68. Şi a dat sabiei pe poporul Său şi de moştenirea Lui n-a ţinut seama.

69. Pe tinerii lor i-a mistult focul şi fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste.

70. Preoţii lor de sabie au căzut şi văduvele lor nu vor plânge.

71. Şi S-a deşteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un viteaz ameţit de vin,

72. Şi a lovit din spate pe vrăjmaşii Săi; ocară veşnică le-a dat lor.

73. Şi a lepădat cortul lui Iosif şi seminţia lui Efraim n-a ales-o;

74. Ci a ales seminţia lui luda, Muntele Sion, pe care l-a iubit.

75. Şi a zidit locaşul Său cel sfânt, ca înălţimea cerului; pe pămâmt l-a întemeiat pe el în veac.

76. Şi a ales pe David, robul Sau, şi l-a luat pe el de la turmele oilor.

77. De lângă oile ce pasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob, poporul Său, şi pe Israel, moştenirea Sa.

78. Şi i-a păscut pe ei întru nerăutatea inimii lui şi întru priceperea mâinii lui i-a povăţuit pe ei.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

PSAMUL 78

Un psalm al lui Asaf.

 

1. Dumnezeule, intrat-au neamurile în moştenirea Ta, pângărit-au locaşul Tău cel sfânt, făcut-au din Ierusalim ruină.

2. Pus-au cadavrele robilor Tăi mâncare păsărilor cerului, trupurile celor cuvioşi ai Tăi, fiarelor pământului.

3. Vărsat-au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului şi nu era cine să-i îngroape.

4. Făcutu-ne-am ocară vecinilor noştri, batjocură şi râs celor dimprejurul nostru.

5. Până când, Doamne, Te vei mânia până în sfârşit? Până când se va aprinde ca focul mânia Ta?

6. Varsă mânia Ta peste neamurile care nu Te cunosc şi peste împărăţiile care n-au chemat numele Tău.

7. Că au mâncat pe Iacob şi locul lui l-au pustiit.

8. Să nu pomeneşti fărădelegile noastre cele de demult; degrab să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte.

9. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui Tău; Doamne, izbăveşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele noastre pentru numele Tău,

10. Ca nu cumva să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?” Să se cunoască între neamuri, înaintea ochilor noştri,

11. Răzbunarea sângelui vărsat, al robilor Tăi; să intre înaintea Ta suspinul celor ferecaţi.

12. După măreţia braţului Tău, păzeşte pe fiii celor omorâţi.

13. Răsplăteşte vecinilor noştri de şapte ori, în sânul lor, ocara lor cu care Te-au ocărât pe Tine, Doamne.

14. Iar noi, poporul Tău şi oile păşunii Tale, mărturisi-ne-vom Ţie, în veac, din neam în neam vom vesti lauda Ta.

PSAMUL 79

Un psalm al lui Asaf; mai-marelui cântăreţilor. Pentru cei ce se vor schimba. Psalm pentru asirieni.

 

1. Cel ce paşti pe Israel, ia aminte! Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie pe Iosif,

2. Cel ce şezi pe heruvimi, arată-Te înaintea lui Efraim şi Veniamin şi Manase.

3. Deşteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi.

4. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui!

5. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia, de ruga robilor Tăi?

6. Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi şi ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură?

7. Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noştri şi vrăjmaşii noştri ne-au batjocorit pe noi.

8. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui.

9. Via din Egipt ai mutat-o; izgonit-ai neamuri şi ai răsădit-o pe ea.

10. Cale ai făcut înaintea ei şi ai răsădit rădăcinile ei şi s-a umplut pământul.

11. Umbra ei şi mlădiţele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu.

12. Întins-ai viţele ei până la mare şi până la râu lăstarele ei.

13. Pentru ce ai dărâmat gardul ei şi o culeg pe ea toţi cei ce trec pe cale?

14. A stricat-o pe ea mistreţul din pădure şi porcul sălbatic a păscut-o pe ea.

15. Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta,

16. Şi o desăvârşeşte pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta, şi pe Fiul Omului pe care L-ai întărit Ţie.

17. Arsă a fost în foc şi smulsă, dar de cercetarea feţei Tale ei vor pieri.

18. Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale şi peste Fiul Omului pe care L-ai întărit Ţie.

19. Şi nu ne vom depărta de Tine; ne vei da viaţă şi numele Tău vom chema.

20. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui.

PSAMUL 80

Un psalm al lui Asaf; mai-marelui cântăreţilor. Pentru Ghitith.

 

1. Bucuraţi-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru; strigaţi Dumnezeului lui Iacob!

2. Cântaţi psalmi şi bateţi din timpane; cântaţi dulce din psaltire şi din alăută.

3. Sunaţi din trâmbiţă, la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre!

4. Că poruncă pentru Israel este şi orânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif, când a ieşit din pământul Egiptului; şi a auzit limbă pe care n-o ştia:

5. „Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coşuri.

6. Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii, şi te-am cercat la apa certării.

7. Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi mărturisi ţie, Israele: De Mă vei asculta pe Mine,

8. Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu străin,

9. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura şi o voi umple pe ea.

10. Dar n-a ascultat poporul Meu glasul Meu şi Israel n-a căutat la Mine.

11. Şi l-am lăsat să umble după dorinţele inimilor lor, şi au mers după cugetele lor.

12. De M-ar fi ascultat poporul Meu, de ar fi umblat Israel în căile Mele,

13. I-aş fi supus de tot pe vrăjmaşii lor şi aş fi pus mâna Mea pe asupritorii lor”.

14. Vrăjmaşii Domnului L-au minţit pe El, dar le va veni timpul lor, în veac.

15. Că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales şi cu miere din stâncă i-a săturat pe ei.

PSAMUL 81

Un psalm al lui Asaf.

 

1. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va judeca.

2. Până când veţi judeca cu nedreptate, şi la feţele păcătoşilor veţi căuta?

3. Judecaţi drept pe orfan şi pe sărac şi faceţi dreptate celui smerit, celui sărman.

4. Mântuiţi pe cel sărman şi pe cel sărac; din mâna păcătosului, izbăviţi-l.

5. Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă; strica-se-vor toate rânduielile pământului.

6. Eu am zis: „Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt”.

7. Dar voi ca nişte oameni muriţi şi ca unul din căpetenii cădeţi.

8. Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale Tale.

PSAMUL 82

Un psalm al lui Asaf.

 

1. Dumnezeule, cine se va asemăna Ţie? Să nu taci, nici să Te linişteşti, Dumnezeule!

2. Că iată, vrăjmaşi Tăi s-au întărâtat şi cei ce Te urăsc au ridicat capul.

3. Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleşug şi s-au sfătuit împotriva sfinţilor Tăi.

4. Zis-au: „Veniţi să-i pierdem pe ei dintre neamuri şi să nu se mai pomenească numele lui Israel”.

5. Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut:

6. Locaşurile iudeilor şi ismailitenii, Moabul şi agarenii,

7. Gheval şi Amon şi Amalic şi cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir.

8. Ca şi Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot.

9. Fă-le lor ca lui Madian şi lui Sisara, şi ca lui Iavin, la râul Chison.

10. Pierit-au în Endor; făcutu-s-au ca gunoiul pe pământ.

11. Pune pe căpeteniile lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe toate căpeteniile lor, care au zis: „Să moştenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu”.

12. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în faţa vântului,

13. Ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munţii.

14. Aşa alungă-i pe ei, în viforul Tău şi în urgia Ta.

15. Umple feţele lor de ocară, şi vor căuta faţa Ta, Doamne.

16. Să se ruşineze şi să se tulbure în veacul veacului şi să fie înfruntaţi şi să piară.

17. Şi să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur eşti Cel Preaînalt peste tot pământul.

PSAMUL 83

Mai-marelui cântăreţilor; pentru ghitith, fiilor lui Core.

 

1. Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor!

2. Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului; inima mea şi trupul meu  s-au bucurat de Dumnezeul cel viu.

3. Că pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, unde-şi va pune puii săi:

4. Altarele Tale, Doamne al Puterilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu.

5. Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda.

6. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în inima sa a pus,

7. În valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da Cel ce pune lege;

8. Merge-vor din putere în putere, arăta-Se-va Dumnezeul dumnezeilor în Sion.

9. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob!

10. Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, şi caută spre faţa unsului Tău!

11. Că mai bună este o zi în curţile Tale decât mii. Ales-am a fi lepădat în Casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locaşurile păcătoşilor.

12. Că mila şi adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate.

13. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduieşte întru Tine.

 

PSAMUL 84

Mai-marelui cântăreţilor; fiilor lui Core.

 

1. Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacob.

2. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor.

3. Potolit-ai toată mânia Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mâniei Tale.

4. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, şi-Ţi întoarce mânia Ta de la noi.

5. Oare, în veci Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam?

6. Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dărui viaţa, şi poporul Tău se va veseli de Tine.

7. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o nouă.

8. Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste poporul Său.

9. Şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre Dânsul.

10. Dar mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălăşiuiască slava în pământul nostru.

11. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat.

12. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit.

13. Că Domnul va da bunătate şi pământul nostru îşi va da rodul său;

14. Dreptatea înaintea Lui va merge şi va pune pe cale paşii Săi.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

DUPĂ A UNSPREZECEA CATISMA

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

 

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Apoi troparele, glasul al 7-lea:

 

Având doctoria pocăinţei, suflete al meu, apropie-te, lăcrămând cu suspine şi strigând către Doctorul sufletelor şi al trupurilor: Scapă-mă, Iubitorule de oameni, de greşelile mele şi mă număra cu păcătoasa, cu tâlharul şi cu cel desfrânat, şi-mi dăruieşte, Dumnezeule, iertare păcatelor mele şi mă mântuieşte!

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

 

Pocăinţa vameşului n-am râvnit-o şi lacrimile păcătoasei nu le-am câştigat căci din pricina orbirii sunt lipsit de asemenea îndreptare; dar, cu milostivirea Ta, mântuieşte-mă, Dumnezeule, ca un iubitor de oameni!

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Preacurată Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, roagă pe Fiul tău împreună cu Puterile cele de sus, ca să ne dăruiască iertare de păcate, mai înainte de sfârşit, şi mare milă!

 

Apoi,

Doamne miluieşte (de 40 de ori)

 

şi rugăciunea aceasta:

 

Străluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Doamne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei Dumnezeirii Tale şi deschide ochii sufletului nostru spre cunoaşterea evangheliceştilor Tale propovăduiri; pune întru noi şi frică ferecatelor Tale porunci, că astfel călcând cu totul poftele trupeşti, viaţa duhovnicească să petrecem, cugetând şi făcând toate cele ce sunt plăcute Ţie. Că Tu eşti luminarea şi sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre şi Ţie slava înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

[pomelnic]

 

Vizualizări: 210

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Mulţumesc păentru completare. Cele 20 de Catisme sunt postate zilnic câte una începând din prima zi de post până în a 20-cea. Apoi ele se reiau până la sfârşitul postului. Azi urmează să postez (pe seară) Casma 12.

Pentru cei ce participă într-un program de rugăciune gen "Candela nestinsă a rugăciunii" sper să fie de folos această primă parte a orei de rugăciune.

Poate cu prilejuri următoare vom reuşi să desfăşurăm şi no un astfel de program de rugăciune neîntreruptă 24 de ore din 24, căte o oră pentru fiecare participant. Este necesar a se înscrie în program minim 48 de persoane (câte 2 pentru fiecare oră). Ideea este încă în studiu...

La biserica "Sfântul Gheorghe" Braşov de care aparţin, acest program de rugăciune se desfăşoară de vreo 2 ani în fiecare post mare de peste an, având între 250-300 de participanţi, repartizaţi pe cele 24 de ore.

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->