Zile de naştere

Lecturarea cărţii : "IEŞIŢI DIN EA, POPORUL MEU !”

         .

Lecturarea cărţii :

              "IEŞIŢI DIN EA, POPORUL MEU !” 

 

Şi am auzit un glas din cer, zicând: Ieşiţi din ea,

poporul Meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele

ei şi să nu fiţi loviţi de pedepsele sortite ei”…  (Apoc. Cap. 18 – 4).

    

Prefaţa
................... Cartea este un Roman Religios şi prin caracterul său de model pedagogic, pentru orice persoană şi orice familie şi prin conţinutul ei şi cugetările eroinei, poate fi pedagogică şi pentru conducătorii ţării, de la toate nivelele, şi pentru patroni, şi oameni bogaţi şi chiar specialişti, ca medici ş.a.m.d...........

2. ROMANUL ACESTA RELIGIOS este după aprecierea mea şi original şi unic în toată istoria tuturor timpurilor, care nu va putea fi egalat niciodată.
3. El este pe langă altele, mereu actual, prin conţinutul său Dumnezeiesc, prin cele ce relatează, despre apropierea emoţionantă şi tulburătoare a lui Dumnezeu Domnul Hristos, până la înălţimea omului.
4. El este, aş zice eu, unic în istoria neamului omenesc, prin minunata şi negrăita lucrare a lui Dumnezeu ATOTŞTIUTOR DINAINTE, chiar în vremea noastră contemporană, a ales, a călăuzit, a povăţuit, a învăţat, a înţelepţit, a îmbogăţit şi actualizat perioada atât de lungă de timp, de răbdare Dumnezeiască nepricepută şi nepreţuită de noi.
5. El are o importanţă şi o valoare de necuprins în cuvinte, naţională, românească, arătând căt de mult ne iubeste Dumnezeu pe noi românii,........................
Ieromonah
NiIL Efrim, Mănăstirea Mărcuş – Covasna.


În conţinutul acestei cărţi, descoperi contemplarea, comunicarea de suflet, până la unirea Poporului Român, cu Dumnezeu. Privind Icoana, de pe copertă, descoperi exact Mesajul cuprins în conţinutul cărţii. Icoana ilustrează pe Dumnezeu, în două ipostaze: Iisus-Omul, coborând pe pământ, se vede, cum culege o singură floare din multele flori de pe tot globul pământesc. Surprinzător, pe cea mai mică dintre ele, pe aceea care pare a fi într-o lumină destul de proastă. Această floare pe care o rupe Iisus, simbolizează “mai întâi“ o singură fiinţă, pe  “Sofia”,  (o cunoaşteţi mai bine, citind cartea), apoi o familie,  pe cei doi,  “Radu şi Sofia”. La fel de bine, simbolizează o Ţară... “Ţara, ROMÂNIA”. Iisus aservind-o ca model de trăire sufletească, înaintea tuturor popoarelor lumii.
Iată, pe floare, Iisus, o ridică să-i savureze mirosul, pe Sofia, o ajută să ajungă la starea înălţării sufleteşti, prin purificarea păcatelor ei, prin mari şi grele încercări, până acolo unde află drumul care duce spre desăvârşire. Până acolo unde, Sofia ajunge să-L vadă şi să audă graiul Celui Preaînalt, Dumnezeu. Capătând înţelepciunea cerească, totodată, înţelege şi scopul ce-l avea Dumnezeu, cu ea, pentru a transmite poporului ei, MESAJUL DIVIN :
“Ascultă planurile Mele, uite ce am de gând să fac; « Pământ Nou şi Lume nouă! » Uite cum va arăta Pământul ! Uite cum va arăta lumea, după acel Pământ’.
Ca într-o segvenţă dintr-un film, Dumnezeu îi arată frumuseţi de negrăit, de necuprins cu mintea omenească. Mai mult, Dumnezeu, Dumnezeul, ce Cerurile Cerurilor nu pot a-L cuprinde, întinde spre pământ Mâna Sa. Mâna părea foarte mare ! Cu un sigur deget ar fi făcut Pământul şi toate stelele, fărâmiţe, apoi să le repună iar pe axa lor, fiecare învârtindu-se Alfa şi Omega, în forma viabilă de cum au fost create de la Începuturi.
Sofia vede, un Dumnezeu Preamărit, Preaslăvit şi atât de mare, cuprinzând tot Răsăritul, stând pe nori albi, numai până în talie. Uluitor, uimitor de frumos şi strălucitor, necuprins cu mintea şi de nedescris în cuvinte ! Era OM ! Purta o pelerină, roşu-purpurie ca sângele. Avea faţă de om, numai că pe noi ne-a urâţit exagerat de mult păcatul ! Avea în jurul Său, mii de Sfinţi. A vorbit româneşte. Şi Sfinţii erau strălucitori, înfrumuseţaţi de Dumnezeu cu o frumuseţe de nedescris, dar cu mult mai desăvârşit arăta, Creatorul, Tatăl Ceresc. Sfinţii, abia îi veneau lui Dumnezeu, din talie şi până la umăr, fiind şi ei înalţi, stând deoparte şi alta lui Dumnezeu, acoperind tot Răsăritul. Un tablou mirific ! Nu poate mâna unui pictor să picteze aceste mari Taine ale Cerului şi nici graiurile noastre a lăuda slava Puterilor Cereşti !
Dumnezeu întinde Mâna din Cer. Întâlnind mâna lui Radu, se face mică asemeni unei mâini de om, strângându-se una pe alta, spre a încheia cu Radu, un LEGĂMÂNT SFÂNT. Întreabă pe Sfântul, din dreapta Sa: "El a fost despărţit vreo dată ?..." I s-a răspuns cu ceva întârziere : "Nu !... S-au mai certat, dar, n-a ţinut mânie !... "
(Acum, că aţi auzit acestea, nu vă mai grăbiţi la tribunal, călcând jurământul sfânt pe care l-aţi încheiat cu soţul sau soţia voastră, la ceremonia religioasă).
În această paranteză sunt multe de scris, dar rămâne să le înţelegeţi citind cartea, « dacă vreţi » dacă nu vreţi, e ca şi cum i-aţi întoarce spatele lui Dumnezeu. Mulţi mi-au mărturisit acestea : "Avem Biblia, nu ne mai interesează altă carte!" (răspund, deşi au Biblia, iată, întunericul spiritual, arătat de Iisus, de ce predomină întreaga omenire?)
  Toate cărţile religioase, sunt foarte bune, dar urcă de la om la Dumnezeu. Această carte, după Sfânta Scriptură, coboară de la Dumnezeu, la om !!... Şi va trebui « tot » omul să conştientizeze acest MESAJ  DIVIN. E obligat să audă acestea, apoi e liber să-şi croiască singur calea, la liberă alegere; la « bine », binele însemnând a ne asemăna cu Dumnezeu sau... "spre haosul întunericului cel mai din afară, de la latura cea de la Miazănoapte, care duce spre scrâjnirea dinţilor, focul cel nestins, viermii cei neadormiţi din tartar", aşa cum a descris Iisus, iadul..
În carte, Domnul Iisus arată Taine mult mai multe. Dar cu siguramţă trebuie menţionată şi aceasta. Ţinând pe Sofia de mână, împreună, dau înconjur globului pământesc, urmând ca ea să vadă toate ţările lumii, toate neamurile pământului. Vede cum toată omenirea, de la o margine a pământului la alta, orbecăind acoperiă într-o ceaţă densă, un întuneric, numai în Romania vede o oază de soare, ce lumina cu putere într-un munte, arătându-se sus în vârful foarte înalt, o poiană cu verdeaţă, flori şi copaci. Iisus nu-i vorbeşte nimic, abia la despărţire îi pune condiţii : "Să scrii o carte, s-o intitulezi:  IEŞIŢI DIN EA, POPORUL MEU !"
Ca imediat după aceea, fără să ştie această Taină, o îndeamnă, spunându-i tot acelaş lucru şi cel plecat în odihna de veci, (veşnica lui pomenire, lângă Tronul lui Dumnezeu) P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul.
Nu, la multă vreme după această vedenie, Iisus, din nou, îi dezvăluie, Sofiei, Noul Ierusalim. Frumoasa Cetate ridicată într-o splendoare, pe un vârf de munte, plin cu Mirese, uluitor de frumoase într-o imagine sublimă, de nedescris. Iisus, ieşind din cămara Sa de nuntă ca un frumos Mire, gata pregătit de « Cina Nunţii Mielului ». Duhul, care plutea nevăzut, dar simţit ca un curent, pe deasupra tuturor, anunţa cum Mirele Iisus, va ieşii din cămara Sa şi va alege pe cea mai înţeleaptă dintre Mirese. O află pe Sofia, îi dăruieşte o rochie albă, de mireasă, o îmbrăţişează, atingându-i obrazul şi pe o parte şi pe cealaltă a obrazului şi îi spune că dintre toate Miresele, ea va căpăta ÎNŢELEPCIUNEA. Mai întâi le puseră tuturor, condiţii : "Cine are rochia de miresă curată, fără nicio pată?" . A doua condiţie : "Cine nu şi-a vândut sufletul lui satana?". Prin această vedenie, Iisus ne oferă şansa de a ne salva de forţele răului, care prin false ademeniri, ne oferă strălucirile acestui Pământ, ca să ne arunce în derută.
Minunile sunt nenumărate în cuprinsul cărţii, dar, se cere să mai conştientizez poporul meu şi cu aceasta cea mai de pe urmă.
Pe 11 Noembrie 2005, la orele 11 dimineaţa, pe Cerul României noastre, s-a deschis UŞA Apocaliptică :
"6. Cel ce are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.

7. Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni nu va deschide:

8. Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu.

9. Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.

10. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele, şi Eu te voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ.

11. Vin curând; ţine ce ai, ca nimeni să nu ia cununa ta.

12. Pe cel ce biruieşte îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu şi afară nu va mai ieşi şi voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, - al noului Ierusalim, care se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu - şi numele Meu cel nou ".  (Apoc.3; 7- 12) .


Sofia capătă şi mai multă înţelepciune. Aude şi înţelege şi mai bine adevăratul scop ce îl are Dumnezeu, cu tot Poporul, şi mai târziu cu toate popoarele, seminţiile şi tot neamul.
Iată, România devine floarea, ce Dumnezeu îi savurază mirosul, ridicând-o la mare cinste. Cum ?.. Şi ea, asemenea florii cea cu o atitudine modestă, smerită, chiar cea mai umilă dintre ţări ! Dar şi România, ca şi Sofia, umbrită de acelaş destin, nu se poate stabili în dreapta credinţă, decât numai prin grele încercări şi ispitele ce i le hărăzeşte Dumnezeu, spre o prespălare sufletească. Incercările prin care trece România, acum, şi crede că le poate depăşi, cerând sprijinul şi ajutorul pământesc, (UE), dar care Dumnezeu îi mărturiseşte « EŞIŢI DIN EA, POPORUL MEU ! »
Poporul devine din ce în ce tot mai neputincios, alunecând chiar în cel mai de groază adânc, « iadul » dacă Protecţia Divină, nu l-ar acoperii şi nu l-ar susţine. Şi totuşi, Dumnezeu ne lasă, nevoindu-ne şi noi a-L striga cu disperare, simţind, că numai EL ne poate veni în ajutor. (Se şi vede în prezent acest lucru, prin cât mai mulţi pelerini, an de an, care se îndreaptă, datorită acestei Chemări Divine, spre Moaştele Sfinţilor noştri Părinţi). Nici poporul nu ar fi înţeles cât de adevărate sunt Tainele Domnului, nu ar fi înţeles nici Misterul acestui MESAJ, dacă n-ar fi cercat de Dumnezeu, aşa cum a mers şi Sofia, sub crucea grea după Iisus, până la coborâşurile morţii. Crucea este foarte grea, dar numai astfel, ne va duce pe toţi la glorificarea lui Dumnezeu.
Datorită acestei Uşi, care s-a văzut de către mai mulţi martori, şi privită un sfert de ceas pe Cerul României noastre, Sofia devine şi mai înţeleaptă şi mai stăpână pe convingerile ei. La prima înfăţişare, strălucea la fel ca soarele de puternic, aflâdu-se ca la o prăjină mai spre Răsărit de Soare. În loc de globul solar, avea o adevărată Uşă mare, în mijlocul razelor, ilustra culorile curcubelului. La cateva minute, a apărut o Cruce ca de stele. Apoi, imediat a apărut o Icoană, (alb- negru). Icoana ilustra un Păstor cu turma Sa de oi :
14. " Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine.
15. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi.
16. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.
17. Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-l iau.
18. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl pun. Putere am Eu ca să-l pun şi putere am iarăşi ca să-l iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu.
19. Iarăşi s-a făcut dezbinare între iudei, pentru cuvintele acestea.
20. Şi mulţi dintre ei ziceau: Are demon şi este nebun. De ce să-L ascultaţi?”(Ioan; 10- 14… 20).
După ce se va trâmbiţa acest  MESAJ  prin Ţara România, se va răspândi şi printre toate neamurile, limbile, naţiile, pe tot globul pământesc. Toate sunt chemate la acestă UŞĂ, dar, Iisus punânâd iar condiţii :
2. "Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
3. Silindu-vă să păziţi UNITATEA DUHULUI, întru legătura păcii.
4. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la  O SINGURĂ  nădejde a chemării voastre;
5. Este un Domn,  O CREDINŢĂ, UN BOTEZ ,
6. Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi". (Efes. ; 4-1,6).

Iar eu, în ceea ce mă priveşte, cu timp şi fără timp, vă îndemn mereu să citiţi cartea, să afaţi mai cu deamănuntul toate Tainele scrise în ea. Pentru că, prin una UŞĂ pe care pot intra toate neamurile pământului, în Împărăţia Cerurilor, este  UNA  Credinţă Ortodoxă.
  "De acum vă spun vouă, înainte de a fi aceasta, ca să credeţi, când se va îndeplini, că Eu sunt.
  Adevărat, adevărat zic vouă: Cel care primeşte pe cel pe care-l voi trimite Eu, pe Mine Mă primeşte; iar cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine".(Ioan ;13-19,20)

Aşa cum este manipulată lumea de astăzi, floarea, Sofia nu este înţeleasă de nimeni. Nici floarea România, nu va fi înţeleasă de celelalte flori ţări, semănând îndoială, cum că ar fi nedrept, o aşa chircită floare ţară, să se ridice drept model de viaţă duhovnicesască, îndemnând la desăvârşire pe cele puternice.
Şi lui Iisus i s-a reproşat:  "Are demon şi este nebun",  dar lucrurile se pare că se vor aranja de la sine, în curând. Scriptura spune şi despre aceasta : "Voi ridica pe cele slabe să facă de ruşine pe cele puternice".
Sofia este protejată de Dumnezeu, încă din pântecele mamei ei, care din cauza războiului din 1944, lipseau condiţiile de un trai decent şi fiind al şaselea copil, mama se simţea prea bătrână să mai dea naştere unui alt prunc. Se vede în carte, că a fost urâtă de la naşterea ei... România, iată, trece prin aceleeaşi încercări. Se vede că nu poate câştiga gloria, în acestă dezbatere în confruntarea cu alte popoare, şi chiar ajunge să devină dispreţuită, denigrată, ca un popor de ţigani leneşi care omoară şi violează pentru câţiva euro (ştirile tv.). Este urâtă, dar « nu » şi de Dumnezeu. EL n-o va lipsi de Protecţia Divină, bineînţeles întrunind condiţiile impuse de Dumnezeu, a ieşii din întunericul spiritual, a se purifica de păcate. Iar celor ce nu va urma singura cale strâmtă şi îngustă pe care o dezvăluie Dumnezeu, poporului român, rămânând pe mai departe cu inimile împietrite, vor rătăci departe de Împărăţia Cerurilor.
Nimeni să nu nesocotească, Graiul Celui Puternic şi Sfânt.
Domnul Dumnezeu va avea grijă de cei ce ascultă de Glasul Său, aşa cum a purtat de grijă şi celor doi, Radu şi Sofia. Niciodată n-au fost lipsiţi de Protecţia Divinităţii. « Cere şi ţi se va da » Iisus va da vouă toate câte veţi cere.
A doua ipostază din Icoana de pe coperta cărţii, ilustrează pe Iisus-Dumnezeu. El stă dincolo de ziduri. Se obsearvă, dacă priviţi atenţi, cum întinde Mâna Sa dincoace de UŞĂ, semn că noi trebuie neapărat să facem « paşi » către EL. Numai astfel, ne va prinde EL, Iisus-Dumnezeu, de mană şi ne va înălţa la Înălţimea Sa.

Cartea sfârşeşte: "Deci şi voi fiţi gata, că, în ceasul în care nu gândiţi, Fiul Omului va veni !" (Luca 12 ; 40). Iar ceea ce zic vouă este : « PRIVEGHEAŢI ŞI VĂ RUGAŢI ».


În Numele Pruncului Născut, Sfântul Crăciun 2010, acest Mesaj este Darul nostru din brad. Cartea este un bun al Poporului nostru, este un  « NOU LEGĂMÂNT » între noi Poporul Român şi Dumnezeu. Este cel mai valoros TEZAUR , al României. Numai acest MESAJ, schimbă destinul acestei ŢĂRI. Poporul Român va trebui, foarte curând, să treacă la o « naştere din nou ».
Domnilor şi Doamnelor, Fraţi Români, şi dacă ar ploua cu galbeni, peste ţara noastră, nu vă aplecaţi a-i culege, considerându-i pe aceştia, gunoaie pământeşti. Ce este demn şi de glorificat este numai Numele Celui Preaînalt, Tatăl Ceresc, Sfânta Treime, Maica Domnului, Împărăteasa Cerului şi cu toate Puterile Cereşti !!...
Biblia (Apocalipsa) te va ajuta să găseşti răspunsul corect şi să ei urgent o decizie. Iisus, astăzi, îţi oferă o şansă şi aşteaptă un răspuns de la tine. Răspunsul pe care il dai acum, e marea şansă a vieţii tale, de a câştiga eternitatea. Sau... dacă vei rămâne pe mai departe tot cu inima împietrită, ignorând această Chemare, atunci ca vrăşmaş lui Iisus, grăbeşte de aţi însuşi puteri divine, să poţi pluti şi tu pe ape! Încearcă de vezi, poţi certa demonii! Încearcă să poţi hrăni 5000 de oameni, afară de femei şi copii, cu 5 pâini şi 2 peşti, şi dovedeşte-ţi ţie că ai putere peste MOARTE?!!...

.
Acestă carte este un Bun al Poporului nostru, al tuturor ! Este un miros de bună-mireasmă, cules de dincolo de perdeaua ce nu lasă ochii noştri de lut, să pătrundă. E un  MESAJ venit din Patria Nemuririi. Este cel mai valoros tezaur al acestui popor, primit moştenire de la Iisus, ca un simbol al păcii, un « NOU LEGĂMÂNT » între noi Poporul Român şi Dumnezeu. Simbol al dragostei Lui faţă de noi, a noastră faţă de El şi a unora faţă de alţii, renăscuţi ca popor MODEL înaintea tuturor popoarelor lumii, şi fiecare dintre noi să-şi conştientizeze pe cei dragi ai săi şi pe tot aproapele.
Omenirea merge în declin, România are alt destin. El trebuie să fie acela care să facă primul pas spre Dumnezeu, şi să ajute toate popoarele lumii să-nţeleagă, că suntem chemaţi la una singură Credinţă, unul Trup, unul Botez, unul Dumnezeu!
Aşa să ne ajute Dumnezeu. +AMIN+.E. B.

Vizualizări: 86

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică !

Alătură-te reţelei Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->